Åsa Jungnelius
Artefakter

18 augusti – 4 november 2018

Foto: Jonas Lindström

(Text in english follows)

Utställningen Artefakter tar sin utgångspunkt i glas som material. På senare år har hon intresserat sig för hur material kan användas som språk och hur det kopplas till politik, produktion och kulturhistoria. Hon är även känd för sina glasobjekt i form av stora läppstift och nagellack, som senare ingick i Kosta Bodas utbud. Här praktiserade hon ett feministiskt förhållningssätt till produktion och föremål.

Verken som ingår i utställningen på Fullersta Gård är tillkomna i det Småländska glasriket, där Åsa Jungnelius bor och verkar sedan flera år tillbaka. Här befinner hon sig i en miljö, där natur och bruksort är påtaglig, vilket också givit upphov till en förflyttning av perspektiv och nya erfarenheter. Detta kopplar hon till ett kritiskt förhållningssätt till konsumtion och idén om urbanitet.

Till utställningen Artefakter har Åsa Jungnelius genom ett antal objekt gestaltat och givit uttryck för frågor som intresserar henne utifrån en stark längtan att använda den enskilda skulpturen som format. Utställningen innehåller bland ett antal assemblage tillkomna i en upplevelse på en spirituell resa. Ett tillstånd som påverkat henne. Vi möter också en brunn som kan uppfattas som en portal, en slags ingång till en annan verklighet. På Fullersta Gårds övre plan presenterar hon dukningen Snipp Dipp, som är en symbol för en gemensam social akt.

Utställningen Artefakter önskar vrida och vända på våra invanda föreställningar, där vi som betraktare blir till aktörer i att objekten blickar tillbaka på oss. Åsa Jungnelius konst vill sätta igång en process i oss, som undergräver auktoriteter och upprättar nya frågor. Kan det vara så att vi ska tänka över vilka vi är, hur vi förhåller oss till oss själva och världen omkring?

Om Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius är född 1975 i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och ställt ut både i Sverige och utomlands. Hon är just nu aktuell med gestaltningen av den nya tunnelbanestationen Hagastaden i Solna och medverkar i utställningen Public Luxury på ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design) i Stockholm. Vid sidan av föreläsningar och en lektortjänst på Konstfack har Åsa Jungnelius de senaste åren även initierat och driver projektet RIN (Residence-in-Nature). RIN är en processbaserad praktik där hon tillsammans med andra konstnärer utvecklar metoder för att arbeta platsspecifikt. Mellan åren 2007-2012 var hon anställd som formgivare på Kosta Boda.

Utställningen pågår till 4 november 2018

För information om öppettider

_ _ _

Åsa Jungnelius’s work is based on glass as a material. In recent years, she has been interested in how we use material as language and how it relates to politics, production and cultural history. She is known to a wider audience for her glass objects in the form of large lipsticks and nail polishes, which has been included in Kosta Boda’s range. Here she practiced a feminist approach to production and objects.

The works that are presented in the exhibition at Fullersta Gård are created in the Småland glass region, where Åsa Jungnelius lives and has been working for several years. Here she finds herself in an environment where nature and the tradition of production are very apparent, which has given rise to a shift of perspective. In addition, she has a critical approach to consumption and the concept of urbanity.

In the exhibition Artefakter, Åsa Jungnelius shows a number of objects and expresses questions that interest her based on a strong desire to use the individual sculpture as a format. The exhibition includes, among other works, a number of assemblages that came to be during a spiritual journey. An experience that affected her. We also meet a well that can be perceived as a portal, a kind of entrance to another reality. At Fullersta Gård’s upper level she presents the piece Snipp Dipp, a table set up and a symbol of a common social act.

The Artefacts exhibition wishes to turn around and turn over our assumptions, where we as visitors become actors in seeing the objects look back on us. Åsa Jungnelius art wants to launch a process within us, which undermines authorities and establishes new sets of questions. Could it be that we should think about who we are, how we relate to ourselves and the world around us?

Åsa Jungnelius was born 1975 in Stockholm. She is educated at Konstfack and has exhibited both in Sweden and abroad. She was recently selected to design the new metro station Hagastaden in Solna and currently participates in the exhibition Public Luxury at ArkDes (The Center for Architecture and Design) in Stockholm. In addition to giving lectures and teaching at Konstfack (the University of Arts, Craft and Design in Stockholm) Åsa Jungnelius has initiated and run the RIN (Residence-in-Nature) project during recent years. RIN is a process-based practice where she, together with other artists, develops methods for working site-specific. Between 2007-2012 she was employed as a designer at Kosta Boda.