Escaping Space
28 maj – 2 oktober 2016

Fullersta Gårds sommarutställning 2016 rymmer verk av åtta konstnärer som intresserar sig för de regler som styr vår fysiska verklighet. I några fall genom att visa på denna verklighets villkor och i andra fall genom att skapa utvägar från tid och rum. De undersöker möjligheten att förflytta sig mellan faktiska och imaginära platser genom tankens kraft eller sensorisk påverkan utifrån.

Aykan Safoğlu, Untitled (Gülsen & Hüseyin, 2015)
Escaping Space innehåller videor, installationer och målningar. Några av verken är direkta och erbjuder besökaren att med ögats hjälp ta sig från utställningsrummet till en värld som konstnären skapat; en rumslig illusion eller en hel fantasivärld. Vissa erbjuder en eskapism där betraktaren får fantisera fram en alternativ verklighet medan några använder en sensoriska eller estetiska lockbeten för att frammana begär.

Att mentalt skapa platser är en kreativ aktivitet och en viktig del av en konstupplevelse. Vid sidan av bildkonsten spelar denna förmåga stor roll när vi tar del av en pjäs, en film eller en bok. Möjligheten att se bortanför det som framställs inför våra ögon gör upplevelsen starkare och en betraktare är i den bemärkelsen alltid en medskapare av ett verk. De rum som vi tar del av genom andras berättelser är en slags hybrider där flera föreställningar och fantasier flätas samman.

Medverkande konstnärer:

Louise Blad
Kah Bee Chow
Paul Fägerskiöld
Harpa Dögg Kjartansdóttir
Katarina Nord
Jenny Palén
Maja Rohwetter
Aykan Safoğlu

English version:

The summer exhibition of 2016 at Fullersta Gård shows work by eight artists who are interested in the rules that govern physical reality. This is done by demonstrating its conditions and sometimes by suggesting ways out of the present moment. They examine the possibility to move between real and imaginary places through the power of thought or sensory impulses.

Escaping Space contains videos, installations and paintings. Some of the works are direct and lures the visitor from the exhibition space to a world created by the artist; a spatial illusion or an entire fantasy world. Some offer escapism where the viewer gets to imagine an alternate reality, while some use sensory or aesthetic inducements to evoke desire.

To mentally create places is a creative activity and an important part of an art experience. Alongside the visual arts this ability also plays into the experience of watching a play, a film or to read a book. The capability to see beyond what is presented before our eyes makes the experience stronger and a viewer or a reader is in this sense always a co-creator of a work. Spaces that we partake in through stories by others’ are a kind of hybrids in which several notions and fantasies intertwine.

Participating artists:

Louise Blad
Kah Bee Chow
Paul Fägerskiöld
Harp Dögg Kjartansdóttir
Catherine Nord
Jenny Palén
Maja Rohwetter
Aykan Safoğlu