Local Minima
Performanceevent med Vision Forum
20 maj 2017

SV:

Local Minima, 20 maj, 2017

– Ett överskridande resa med internationella konstnärer i och runt Stockholm / Huddinge

Detta är en unik inbjudan till en magisk och sällsynt händelse. Du är välkommen att ansluta dig till en internationell grupp av konstnärer och forskare när de utforskar det matematiska och psykologiska begreppet Local Minima. Undersökningen tar formen av en busstur genom till Flemingsberg och Huddinge, söder om Stockholm. Det är samtidigt forskning, lek och  performance och tar dig till obekanta och okända platser. När resan fortskrider genom olika landskap, bjuds du in att interagera med dina medpassagerare, konstnärliga verk och situationer. Längs vägen, på bussen och under ett antal stopp, kommer du delta i föreläsningar och performance. Udda händelser uppstår som ger dig möjlighet att utforska aspekter av mänskliga vanor, genom svängningar mellan rutinmässiga och metastabila tillstånd.

På denna kollektiva odyssé kommer du aktivt delta i förverkligandet av varje steg av händelsen. Både du och projekten kommer att skapa olika broar mellan idéer, platser, tider och discipliner som normalt inte möts. Du kommer ensam och tillsammans med andra reflektera över hur personliga begränsningar, rädslor och mentala blockeringar; som fastna eller bli frustrerad relaterar till större rörelser i samhället och hur de så småningom kan växa till politiska rörelser eller virala fenomen som definierar vår vardag.

Tillsammans kommer vi att resa med buss från centrala Stockholm, göra ett antal stopp i Flemingsberg. Du kommer att se en av Sveriges största offentliga konstverk; Gert Marcus färgglada fasader i Grantorp, är det sällan scenen för artistuppträdanden och en sammansättning av platsspecifika verk av internationella konstnärer. Turen avslutas på Fullersta Gård som är ett konstcenter i Huddinge och där deltagarna kan äta, dricka och samtala tillsammans i den lummiga trädgården som omger den.

Local Minima innehåller bidrag från Predrag Petrovic (Karolinska institutet, SWE), Alicja Rogalska (GB / POL), Fabien Guillermont (FRA), Per Hüttner (SWE), Mounira al Solh (NL / LB). Deltagarna möter dig när du kommer till resans mål och du kommer att ha möjlighet att diskutera dina erfarenheter med dem och dina medresenärer.

Local Minimum är inom matematik är det minsta värdet bland en uppsättning punkter, men det är inte det lägsta värdet i hela uppsättningen. Gestaltat som en kurva så är det den lägsta punkten i en svacka, men inte nödvändigtvis den lägsta svackan av alla; ett så kallat Global Minima. Den kan också betecknas som ”relativt minimum”. I psykologi hänvisar Local Minima till ett tillstånd som den sjuke behöver energi för att ta sig ur. Ju längre och djupare detta tillstånd blir, behövs mer resurser för att ta sig upp. Projektet undersöker möjligheten att Local Minima också kan appliceras på större grupper, eller till och med hela befolkningar.

När: 20 maj; 13.00-18.00 (ungefärliga tider)

Var: Upphämtning och avlämning  i centrala Stockholm. Turnén kommer att gå till Flemingsberg och Fullersta Gård i centrala Huddinge (Fullersta Gårdsväg 18). Detaljer kommer inom kort.

Hur: Alla uppmanas att delta och det är gratis. För den som vill är det välkommet att ansluta i Flemingsberg eller på Fullersta Gård. Ytterligare detaljer kommer att tillkännages. Du kan redan boka plats på bussen eller ställa frågor genom att kontakta Susanne Ewerlöf på Fullersta Gård: susanne.ewerlof@huddinge.se

 

ENG:

Local Minima, May 20 2017

– An interdisciplinary journey in and around Stockholm/Huddinge.

This is a unique invitation to a magical and rare event. You are welcome to join an international group of artists and researchers as they explore the mathematical and psychological concept of Local Minima. The exploration takes the shape of a bus tour through off-sites of Flemingsberg and Huddinge, south of Stockholm. It is part research, part game, part performance that will take you to unfamiliar locations and to discover unknown places. As the journey progresses through various landscapes, you are invited to interact with your fellow passengers, artistic works and situations. Along the route, on the bus and during a number of stop-overs, you will attend lectures and performances. Odd occurrences will appear that gives you the opportunity to explore aspects of human habits, through oscillations between routine and metastable states.

On this collective odyssey you will actively participate in the realisation of each step of the event. Both you and the projects will create different bridges between ideas, places, times and disciplines that normally cannot dialogue. You will alone and together reflect on how personal impasses, fears, mental blockages, being stuck or frustrated relate to larger movements in society and how they can gradually grow into political movements or viral phenomena that define our every day.

Together we will travel by bus from central Stockholm, make a number of stops in Flemingsberg. You will see one of Swedens largest public art works; Gert Marcus’ colourful facades in Grantorp, that is rarely the stage for artistic performances and an assembly of site-specific works by international contemporary artists. The tour will end at Fullersta Gård which is an art centre in Huddinge and where the participants can eat, drink and converse together in the lush garden that surrounds it.

Local Minima includes contributions by Predrag Petrovic (Karolinska institutet, SWE), Alicja Rogalska (GB/POL), Fabien Guillermont(FRA), Per Huttner(SWE), Mounira al Solh (NL/LB) and more to be announced. The participants will meet you when you arrive at the journey’s destination and you will have the opportunity to discuss your experiences with them and your fellow travellers.

Local Minima in Mathematics is the least value that locates within a set of points that may or may not be a global minimum and it is not the lowest value in the entire set. It can also be termed as ”Relative Minimum”. In psychology Local Minima refers to a state where the sufferer needs energy to exit from. The longer and deeper this state becomes, the more energy is needed to exit it. The project investigates the possibility that local minima can be suffered by larger groups, or even entire populations.

When: 20 May; 13.00-18.00 (approximate times)

Where: Pick up and drop off in central Stockholm . The  tour will go to Flemingsberg and to Fullersta Gård in central Huddinge (Fullersta Gårdsväg 18). Details TBA.

How: Everyone is invited to join and it is free of charge. Further details will be announced. You can already book your seat on the bus or ask questions by contacting Susanne Ewerlöf at Fullersta Gård: susanne.ewerlof@huddinge.se