Poetiskt motstånd
19 augusti – 12 november 2023

Hiroko Tsuchimoto, In Between the Parallels, 2022 (filmstill).

En grupputställning med Alvaro Campo, Kira Carpelan, Susanna Jablonski, Mehregan Meysami och Hiroko Tsuchimoto.

Utställningen Poetiskt motstånd samlar konstnärer baserade i Stockholm som intresserar sig för vår komplexa samtid och erbjuder alternativa läsarter genom verk där naturen används som symbol. Klimatförändringar, långdragna politiska konflikter samt totalitära och koloniala strukturer belyses på ett poetiskt plan. Det blir en form av indirekt motstånd mot dominerande narrativ, snarare än genom politiska manifest. Konstnärernas berättelser värnar om processen och bjuder in till att begrunda vad som är personligt, politiskt och historiskt.

I essaysamlingen Orwell’s Roses beskriver författaren Rebecca Solnit George Orwells sätt att se och skapa en vackrare värld som motgift mot totalitära eller antidemokratiska strukturer. Hans liv var en motreaktion mot den koloniala och industriella exploatering som hans familj stod för. Konstnärerna i den här utställningen har delvis blivit inspirerade av Solnits tankar i sina verk och boken blev en spegel för att se samband mellan de olika konstnärskapen. Det finns givetvis inget krav på att läsa boken för att ta till sig utställningen.

Att plantera rosor och fruktträd kan tolkas som handling för upprättelse och försoning. Solnit länkar Orwells tankar och handlingar till samtidens komplexa utmaningar, och förtydligar hur dessa tar sitt ursprung eller sammanlänkas i en kapitalistisk logik där koloniala strukturer råder. Enligt henne karakteriseras modernismens struktur av osynlighet och omedvetenhet. Hennes poetiska motstånd bottnar i att synliggöra samband. Hon förtydligar att hur vi föreställer oss, interagerar med och påverkar växter, natur och trädgårdar är ofrånkomligen politiskt. Den som äger land har möjlighet att utöva inflytelse och använda tillgångar för andra investeringar som i sin tur kan leda till ännu större inflytelse i andra sammanhang.

Ett träd bär på tilltron till framtiden och är en påtaglig manifestation av hopp. Det är också ett levande vittne eller minne av det förflutna som annars är utom räckhåll. På liknande sätt kan stenar agera vittne om en ursprunglig tid, en ursprunglig plats och göra oss ödmjuka inför och förankrad i tiden. Detta förhållningssätt till tid återfinns också hos Susanna Jablonski, Kira Carpelan och Alvaro Campo.

Susanna Jablonskis verk väver samman personligt minne och familjehistoria med större historiska skeenden, och reflekterar ofta mellanrummen och övergångarna mellan faser, situationer eller känslor. Verkserien Untitled (Carrier I-VI) samt två verk som delar titeln Rebecka, består av glasbehållare formade för att bära på en samling hittade föremål; fossiler, en polsk gatsten, en växt, en bit trä. Skulpturerna refererar till historiens bräcklighet och kopplar samman dåtid och nutid, personlig historia och kollektivt minne.

Beroende på geografisk förekomst och kulturellt sammanhang har rosor blivit både upphöjda, domesticerade, genetiskt manipulerade, kolonialiserade och symbolladdade. Men även andra blommor som lotus, jasmin, tulpaner och hortensior har mött liknande öde. Blommorna bär därmed ofta på lager av betydelse som enbart träder fram vid närmare betraktning. Ett mer-än-mänskligt perspektiv hos Hiroko Tsuchimoto och Alvaro Campo beskriver förvecklingar och friktioner på ett gränsöverskridande sätt mellan arter och varelser.

I verken Of Mesmerizing Movements och In Between the Parallels utgår Hiroko Tsuchimoto från hortensians koloniala arv och dess aktuella betydelse för anti-kärnkraftsrörelsen i Japan. Hortensia har förvandlats genom botaniska expeditioner och mänsklig nyfikenhet och har dessutom använts för Hydrangea Revolution (Hortensia Revolutionen), en serie demonstrationer som har ägt rum sedan sommaren 2011 efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Blommans struktur liknar individer som kommer samman till en helhet och passade därmed för denna kollektiva rörelse.

Kriget i Ukraina kantas av alternativ historieskrivning, ett kännetecken för totalitarism. Hur vi upplever och, i följd, hanterar vår samtid påverkas i stor utsträckning av algoritmer och mediala bubblor. Inget är tillfälligt, allt är programmerat när datorer är involverade.

Att orientera sig efter slumpen som i Alvaro Campos fall blir ett poetiskt motstånd. Slumpen är en essentiell del av livet och utmanar människans strävan efter förutsägbarhet och kontroll. Touchstone, Ölands kalksten, 6 cm – 60 000 år och Mantel Piece, Displaced and Reunited är två nya verk som utgår från sten som finns på Fullersta Gård. För Mantel Piece har konstnären samlat in slumpmässigt funna föremål som är kopplade till platsen där stenen kommer ifrån. De två verken bjuder in till att uppleva tid och plats samt dagens samhälle på ett nytt och medvetet sätt.

I revolutionära sammanhang och kampen för jämställdhet och självbestämmande har rosor använts för att beskriva det som gör livet levnadsvärt: Där brödet står för det som mättar kroppen, står rosorna för det som mättar hjärtat, föreställningen, psyket, sinnet och identiteten samtidigt som de visualiserar skönhet, frihet och självbestämmande som grundläggande mänskliga behov. En strävan efter en vackrare värld förutsätter att det icke-rationella, icke-effektiva, icke-produktiva kan frodas och att konsten är fri.

Mehregan Meysamis verk fokuserar på revolutioner och motståndsrörelsens retorik fyllt av blommor mot populism, fascism och totalitarism. Genom att ta utgångspunkt i ”Bröd och rosor” ser hon på blommorna genom en politisk lins, med en kvasibiografisk reflektion över den röda rosens politiska association och dess relation till socialismen och rätten till självbestämmande, och tulpanen som en symbol för martyrskap och ungdoms blod, som ekar hennes politiska uppväxt med revolutionära radikaler. Verket Sarv [Cypress] – or 24 Frames of Resistance handlar om omärkta massgravar från 1980-talet på Khavaran kyrkogården i södra delen av Teheran. En cypress direkt vid entrén till kyrkogården blir ett vittne, ett motstycke till grymheten bakom väggen, en form av motstånd.

I Kira Carpelans fotografiska serier Like a Flower och Like Fungus står blommor för upphöjd individualism och svampar för det hotfullt invasiva. De lyfter fram en spänning i vårt samtida västerländska samhälle. Hur vi hyllar det unika subjektet och räds kollektivet samtidigt som vi är helt beroende av varandra och endast existerar i relation till varandra och till naturen. Bilderna är arrangerade som klichéer: vykort, posters och dekorationer. I serien Hills, som består av screentryckta bilder av fjäll, från fotografier av Nuolja och Slåttatjåkka vid Torneträsk, skildras den långsamma påverkan på konturerna av de hundratals miljoner år gamla bergen.

Om konstnärerna

Alvaro Campo

Alvaro Campo utforskar seendet, tids- och verklighetsuppfattningar samt frågan hur vi i en tid av globala utmaningar kan relatera till planeten som helhet och vår direkta omvärld i synnerhet. Han arbetar med fotografi, skulptur och platsspecifika interventioner, samt överföringar från ett medium till ett annat för att ge möjlighet att reflektera själva seendet. Hans konst leker med vår tendens att vilja skapa kategorier och utöva kontroll, den uppmuntrar till nyfikenhet och medvetenhet. Alvaro Campo är utbildad vid International Center of Photography i New York och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Kira Carpelan

Med en praktisk och teoretisk bakgrund inom film och berättande arbetar Kira Carpelan med pastisch, kopiering, olika slags härmande och stereotyper, och använder ofta enkla obeständiga och billiga material som text, fotografi, video, textil och teckning. Hennes arbete görs alltid i förhållande till faktiska och praktiska omständigheter som sociala relationer, barn, familj, fritid, ekonomi och politik. Därtill inspireras hon av och har skrivit om Édouard Glissants filosofi om relation, opacitet och irrande. Kira Carpelan är utbildad i konst vid Konstfack i Stockholm (MFA 2007).

Susanna Jablonski

Susanna Jablonski arbetar med skulptur, video och ljudkomposition. Hennes sammansättningar för samman material, historia, arkitektur och musik för att skapa nya berättelser. Hon strävar efter att synliggöra rörelse i djup tid och återkommer ofta till former som påminner om det fossila eller beniga, som både antyder vittnesmål kring ett förflutet samt undersökningar i hur kroppar bär sig själva, platser eller historiska händelser. Bildens roll i relation till historieskrivning är en annan viktig aspekt i hennes konstnärskap. I likhet med ett träd blir bilden ett fragment från dåtiden som korresponderar med framtiden. Susanna Jablonski är utbildad i fri konst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm (MFA 2017).

Mehregan Meysami

Mehregan Meysami arbetar med olika fotografiska och filmiska format där hon väver ihop komplexa historiska händelser, såsom den iranska revolutionen 1979, aktuella politiska utvecklingar, såsom fascismens globala framväxt, personliga berättelser, hämtade ur samtal med sin familj, med mytologisk symbolik. Hennes verk fångar tidens flyktiga natur och avslöjar tystade historier. Människan tar plats som jordbunden, kroppslig varelse som hanterar dödlighet och sårbarhet. Film används som autonom kropp som vittnar om närvaro och frånvaro, om det som syns och inte syns, om det som berättas och inte berättas. Hon experimenterar med blint filmande och med växtfärger i framkallnings- och överföringsprocesser för att utmana den dominerande blicken. Mehregan Meysami är utbildad i fri konst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm (MFA 2022).

Hiroko Tsuchimoto

Hiroko Tsuchimoto är bildkonstnär född i Japan som genom egna observationer och tolkningar av spår och upprepningar i vardagen i form av audiovisuellt material, dialog, teckning, performance, taktila installationer, promenader eller trädgårdsarbete skapar sammanhang för deltagande i olika typer av rum. Hennes projekt tar upp koloniala föreställningar om naturen och konstruktionen av annorlundaskap (otherness) och motsätter sig imperialistiska motiv och de inneboende dikotoma perspektiv som ärvts från västerländsk kultur. Med hjälp av medarbetare, både mänskliga och mer än mänskliga sammanväver hon berättelser om dåtid, nutid och framtid. Därigenom bjuder hon in till att öppna sin fantasi bortom nationalstater och representationer och placerar sig i ett mittemellan, ett tillstånd av ständig tillblivelse och en framtid av samexistens och samskapande.